Yleiset palveluehdot

1. Soveltamisala

 

Näitä yleisiä palvelusopimusehtoja (jäljempänä ”ehdot”) sovelletaan Estetia Oy:n (Y-

tunnus: 2805569-5) mukaan lukien tämän yhteistyökumppanit, alihankkijat ja

työntekijät (jäljempänä ”Estetia”) sekä Estetian tuottamia lääkäri- ja muita

terveydenhuollon palveluita (jäljempänä ”palvelut”) vastaanottavan asiakkaan tai

potilaan (jäljempänä ”asiakas”) väliseen palvelusopimukseen (jäljempänä ”sopimus”),

kun asiakas itse tilaa palvelun Estetialta. Estetiaa ja asiakasta viitataan yhdessä

jäljempänä ”osapuolet”.

 

2. Ehtojen sitovuus

 

Osapuolten välille syntyy sitova sopimus, kun asiakas on tehnyt palvelun

ajanvarauksen näiden ehtojen mukaisesti. Tekemällä palvelun ajanvarauksen asiakas

hyväksyy nämä ehdot itseään sitoviksi ja sitoutuu niitä noudattamaan. Nämä ehdot

eivät rajoita kuluttajansuojalaista johtuvia asiakkaalle kuuluvia oikeuksia siltä osin

kuin asiakkaan vahingoksi ei voida niistä poiketa.

 

3. Ajanvarauksen tekeminen

 

Asiakas voi tehdä palvelun ajanvarauksen joko syöttämällä pyydetyt tiedot Estetian

ylläpitämään ajanvarausjärjestelmään (osoitteessa www.varaaheti.fi/estetia) tai

ilmoittamalla niistä Estetialle puhelimitse (puh. 010 231 8110).

Ajanvarausjärjestelmän käyttäminen edellyttää asiakkaalta rekisteröitymistä Estetian

asiakastietokantaan. Palvelun ajanvaraus katsotaan tehdyksi, kun osapuolet ovat

sopineet vastaanoton ajankohdasta asiakkaan syöttämien tai ilmoittamien tietojen

perusteella ja asiakkaalle on toimitettu vastaanoton vahvistusilmoitus.

 

4. Palvelut

 

Palveluilla tarkoitetaan yleislääkärin palveluita, pienkirurgisia toimenpiteitä, täyteaine-

ja injektiohoitoja sekä konsultaatiota joko yhdessä tai erikseen. Estetia tuottaa

palvelut parhaan kykynsä mukaan asiakkaan ilmoittamien tarpeiden ja toivomusten

mukaisesti.

Palveluiden laatu määräytyy potilasvahinkolain mukaan siltä osin kuin kysymys on

potilasvakuutusjärjestelmän piiriin kuuluvasta toimenpiteestä. Muilta osin palveluiden

laatu määräytyy sopimuksen ja kuluttajansuojalainsäädännön perusteella. Asiakas

ymmärtää, että tiettyä lopputulosta Estetia ei voi varmuudella luvata tai taata ja että

Estetian markkinoinnin tai muun viestinnän yhteydessä esitetty aineisto on vain

suuntaa antava palvelun sisällöstä ja laadusta eikä se ole osa osapuolten välistä

sopimusta.

 

5. Hinnasto ja maksuehdot

 

Estetia ilmoittaa palveluistaan veloitettavan voimassaolevan hinnaston

internetsivuillaan. Palvelun hinta sisältää mahdollisen alkukonsultaation, palveluun

sisältyvät tarvikkeet (kuten neulat ja ruiskut) ja oheistuotteet (kuten puudutteet ja

muut lääkeaineet), palvelun suorittamiseksi vaadittavan työn sekä palvelun

 

jälkikontrolliin liittyvät toimenpiteet. Palvelusta erillään tilattu konsultaatio on

asiakkaalle ilmainen. Mikäli palvelusta on suoritettava arvonlisävero, se lisätään

palvelun hintaan.

Maksuehtona on etukäteen suoritettava verkkopankkimaksu tai palvelun jälkeen

perittävä käteismaksu Estetian hyväksymällä maksukortilla, ellei osapuolten välillä

erikseen muuta sovita. Estetista riippumaton ulkopuolinen rahoituspalvelun tarjoaja

voi tarjota asiakkaalle myös osamaksurahoitusta erillisen rahoitussopimuksen

perusteella. Osamaksurahoituksessa noudatetaan rahoituksen tarjoajan ja asiakkaan

välistä rahoitussopimusta sekä siihen liittyviä maksu- ja muita ehtoja. Estetia ei ole

rahoitussopimuksen osapuoli eikä vastaa siihen sisältyvien velvollisuuksien

täyttämisestä.

Mikäli asiakas vakuutuksen tai muun syyn perusteella on vapautettu

maksuvelvollisuudesta, asiakkaan tulee ajanvarauksen tekemisen mutta viimeistään

palvelun vastaanoton yhteydessä ilmoittaa Estetialle tahosta, joka vastaa palvelun

hinnasta asiakkaan puolesta. Mikäli asiakas laiminlyö ilmoittamisen mainitulla tavalla,

Estetia velottaa palvelun hinnan asiakkaalta, ellei toisin sovita.

Erääntyneestä maksusuorituksesta Estetialla on oikeus periä viivästyskorko voimassa

olevan korkolain mukaisesti.

 

6. Viivästyminen ja sopimuksen peruuttaminen

 

Asiakas on velvollinen saapumaan palvelun vastaanottoon osapuolten sopimana

ajankohtana, joka yksilöidään vastaanoton vahvistusilmoituksessa tai josta muulla

tavalla ilmoitetaan asiakkaalle. Vahvistusilmoitus toimitetaan asiakkaalle hänen

ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen välkittömästi palvelun ajanvarauksen jälkeen.

Asiakas voi peruuttaa sopimuksen ilmoittamalla siitä Estetialle viimeistään 24 tuntia

ennen palvelun vastaanottoa. Pienkirurgisten ja muiden vaativimpien toimenpiteiden

osalta peruutusilmoitus on kuitenkin tehtävä viimeistään 72 tuntia ennen palvelun

vastaanottoa. Peruutustilanteissa Estetia palauttaa asiakkaan tekemät

maksusuoritukset mahdollisimman pian ilmoituksen saatuaan.

Estetia pyrkii parhaan kykynsä mukaan saapumaan palvelun vastaanottoon sovittuna

aikana. Mikäli Estetia ei kuitenkaan erityisestä syystä kykene saapumaan palvelun

vastaanottoon sovittuna aikana, Estetia ilmoittaa siitä asiakkaalle etukäteen

välittömästi saatuaan tiedon esteestä ja samalla pyrkii järjestämään asiakkaalle

uuden ajankohdan palvelun vastaanottoa varten. Asiakas voi samassa yhteydessä

ilmoittaa sopimuksen peruuttamisesta edellä mainitun mukaisesti.

Mikäli asiakas viivästyy palvelun vastaanotosta ilman, että hän on peruuttanut

sopimuksen edellä mainitulla tavalla, Estetialla on oikeus veloittaa asiakkaalta 80

euroa hyvityksenä viivästymisen johdosta. Viivästymiseksi katsotaan jokainen

vähintään viisi minuuttia ylittävä viivästyminen sovitusta ajankohdasta.

 

7. Vahingonkorvaus

 

Potilasvahingot korvataan Estetian potilasvahinkovakuutuksesta potilasvahinkolain

mukaisesti. Muilta osin Estetian vahingonkorvausvastuu on korkeintaan palvelusta

veloitettavan hinnan määrä. Estetia ei vastaa välillisistä vahingoista.

 

8. Ylivoimainen este

 

 

Estetia ei vastaa vahingosta, mikäli se johtuu sellaisesta Estetian

vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä (force majeure), jota Estetian

ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka

seurauksia Estetian ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi yleisen liikenteen, tietoliikenteen tai

sähkönjakelun keskeytystä, tuonti- tai vientikieltoa, tulipaloa, lakkoa, työsulkua tai

muuta niihin verrattavaa työtaistelutoimenpidettä riippumatta siitä, onko Estetia itse

siinä osallisena vai ei.

 

9. Henkilötietojen käsittely

 

Asiakkaan henkilötietoja (mukaan lukien potilastiedot) käsitellään henkilötietolain ja

potilaslain mukaisesti. Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan

talousalueen ulkopuolelle.

10. Ehtojen muuttaminen ja sopimuksen siirtäminen

Estetia pidättää itsellään oikeuden yksipuolisesti muuttaa palveluiden hinnastoa ja

näitä ehtoja ilmoittamatta siitä asiakkaalle. Ajanvarauksen tekemisen jälkeen

noudatetaan ja sovelletaan kuitenkin ajanvarauksen hetkellä voimassaolevia ehtoja ja

hintoja.

Estetialla on oikeus siirtää näiden ehtojen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet

kolmannelle osapuolelle ilmoittamatta siitä asiakkaalle.

 

11. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

 

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta lainvalintaa koskevia

normeja. Mikäli sovellettavasta laista ei muuta johdu, kaikki näistä ehdoista johtuvat

riitaisuudet tulee ensisijaisesti ratkaista sovinnollisesti osapuolten välisin neuvotteluin.

Mikäli sovintoon ei päästä, riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.